News

News

جایزه بزرگ دانشمندان جوان در بخش های مختلف دانشجویی و دانش آموزی :

- کنفرانس دانشمندان جوان ICYS ، APCYS، i-RYSCE، .... 

- مسابقه طبیعی دانان نوجوان IYNT

مسابقه فیزیکدانان جوان

- جشنواره های اریگاسای، کالیدوسکوپ، عکاسی علمی و ...

دانشمندان جوان با ارائه راهکارها  و خلاقیت های خود در ارائه حل مسائل در زمینه های مختلف علوم پایه شامل فیزیک، شیمی، زیست، علوم زیستی و محیط زیست و ... بدون کپی برداری از جایی مجوز ورود به رخدادهای مرتبط داخلی و بین المللی هر بخش را خواهند گرفت و از جوایز هر بخش برخوردار می شوند. 

 

ادامه مطلب...

نخستین جشنواره هنری اریگامی و علوم با نام اوریگاسای (Origa-Scie) 

این جشنواره در قالب مسابقه کاغذ وتا در بخش های مختلف و در رده های سنی گوناگون از طریق همکاری مشترک مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی  و موسسه علم و فن ادیب برگزار می شود.

جشنواره هنری اوریگا سای در چند بخش برگزار می گردد. شرکت کنندگان می توانند در هر بخش بر اساس تعاریف و قوانین آن بخش کارهای خود را  ارائه دهند.

مهلت ثبت نام:۳۰ آبان ۱۳۹۶

جوایز این جشنواره در بخش های مختلف شامل لپ تاپ، تبلت و جوایز نقدی 

اطلاعات کامل در سایت مؤسسه علم و فن ادیب

ادامه مطلب...
13 مهر 1396 منتشرشده در News 1 نظر

مسائل IYPT 2018 و منابع

 سوالات  IYPT 2018 و منابع مرتبط 

فایل PDF  در پیوست

 

1.Invent Yourself
Construct a simple seismograph that amplifies a localdisturbance by mechanical, optical or electrical methods. Determine the typical response curve of your device and investigate the parameters of the damping constant. What is the maximum amplification that you can achieve?

1- خودتان اختراع کنید

یک لرزه نگار ساده بسازید که بوسیله روش های مکانیکی، نوری و یا الکتریکی ، اختلالات محلی را تقویت می کند . منحنی پاسخ مشخصه دستگاه خود را تعیین کنید و پارامترهای ثابت ماندگاری را بررسی کنید. حداکثر تقویتی که می توانید به دست آورید چیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=yA43jfOslV8

https://www.youtube.com/watch?v=Gbd1FcuLJLQ

https://www.youtube.com/watch?v=hq6Th70aPpQ

http://www.instructables.com/id/This-Seismometer-is-no-toy/

http://www.seismo.com/msop/msop79/inst/inst6.html

http://www.rllinstruments.com/indexa.htm

http://cse.ssl.berkeley.edu/lessons/indiv/davis/hs/Seismograph.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Colour of Powders
If a coloured material is ground to a powder, in some casesthe resulting powder may have a different colour to that of the original material. Investigate how the degree of grinding affects the apparent colour of the powder.

2-رنگ پودرها

اگر یک ماده رنگی را آسیاب کنیم تا پودر شود ، در بعضی موارد پودر حاصل ممکن است رنگ متفاوت با ماده اولیه داشته باشد.

بررسی کنید میزان آسیاب کردن چگونه بررنگ ظاهری پودر تأثیر می گذارد.

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2009/DT/b811107c#!divAbstract

ase.tufts.edu/chemistry/kumar/jc/pdf/Tian_2012.pdf

http://chemistry.elmhurst.edu/demos/colorchangpowder.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Dancing Coin
Take a strongly cooled bottle and put a coin on its neck.Over time you will hear a noise and see movements of thecoin. Explain this phenomenon and investigate how therelevant parameters affect the dance.

3- سکه رقصان

یک بطری خنک را بردارید ویک سکه را روی گردن آن قرار دهید. با گذشت زمان، یک صدایی می شنوید و حرکت سکه را می بینید. این پدیده را توضیح دهید و بررسی کنید که پارامترهای مربوط به رقص سکه چیست.

https://www.youtube.com/watch?v=3TjcbvmjqIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Heron's Fountain
Construct a Heron’s fountain and explain how it works.Investigate how the relevant parameters affect the heightof the water jet.

4- فواره Herons

یک فواره Heron بساز ید و توضیح دهید که چگونه کار می کند. بررسی کنید چگونه پارامترهای مربوطه بر ارتفاع جت آب تأثیر می گذارد.

https://www.youtube.com/watch?v=BmW1iZOAucs

https://www.youtube.com/watch?v=5_Pbb1Ywo18

https://explorable.com/herons-fountain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Drinking Straw

When a drinking straw is placed in a glass of carbonated drink, it can rise up, sometimes toppling over the edge of the glass. Investigate and explain the motion of the straw and determine the conditions under which the straw will topple.

5- نی نوشیدنی

هنگامی که یک نی در یک لیوان نوشیدنی گازدار قرارمی گیرد، به سمت بالا حرکت می کند و گاهی اوقات از لبه لیوان هم واژگون می شود. حرکت نی را بررسی کنید ومعین کنید تحت چه شرایطی نی واژگون می شود .

https://chemistry.stackexchange.com/questions/29246/when-i-place-a-straw-in-carbontated-drink-and-blow-more-gas-bubbles-rise-to-the

https://books.google.com/books?isbn=1107007372

https://www.youtube.com/watch?v=QbBo33jEYzU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Ring Oiler
An oiled horizontal cylindrical shaft rotates around its axis at constant speed. Make a ring from a cardboard disc with the inner diameter roughly twice the diameter of the shaft and put the ring on the shaft. Depending on the tilt of the ring, it can travel along the shaft in either direction.Investigate the phenomenon.

6- حلقه اویلر

یک میله استوانه ای روغنی به طور افقی در اطراف محور خود با سرعت ثابت می چرخد. یک حلقه از یک صفحه مقوایی با قطر

داخلی تقریبا دو برابرقطرمیله بسازید و حلقه را روی آن قرار دهید.  بسته به شیب حلقه می تواند در امتداد میله در هر جهت حرکت

کند. این پدیده را بررسی کنید.

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Ring%20oiler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Conical Piles
Non-adhesive granular materials can be poured such thatthey form a cone-like pile. Investigate the parameters thataffect the formation of the cone and the angle it makes withthe ground.

7- توده مخروطی

مواد گرانول غیر چسبنده می توانند طوری ریخته شوند که یک توده مخروطی شکل را تشکیل دهند. پارامترهایی را که بر تشکیل این مخروط و زاو یه ای که با سطح زمین می سازد را بررسی کنید .

https://www.youtube.com/watch?v=LfJCngN44ug

https://www.youtube.com/watch?v=nf9rXcCR9Dw

https://www.youtube.com/watch?v=duZJX1GnheI

https://www.youtube.com/watch?v=bXwxFYY90yQ

https://www.youtube.com/watch?v=3jgdC4mEvYo

comphys.ethz.ch/hans/p/224.pdf

mathforum.org/pcmi/hstp/resources/sands/UCTM_salt_article.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Cusps in a Cylinder
A horizontal cylinder is partially filled with a viscous fluid.When the cylinder is rotated around its axis, unusual fluidbehaviour can be observed, such as cusp-like shapes onthe walls of the cylinder. Investigate the phenomenon.

8- هلال در سیلندر

قسمتی از یک سیلندر اافقی با یک مایع غلیظ پر شده است . هنگامی که سیلندر در اطراف محور خود چرخانده می شود، رفتار غیرمعمولی ازمایع مانند شکل های هلال مانند بر روی دیواره های آن، دیده می شود . این پدیده را بررسی کنید.

vc.cs.uni-magdeburg.de/files/publications/2012/Weinkauf_2012_TOPO11.pdf

https://www.math.vt.edu/people/renardyy/Research/Publications/cusp_joseph.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Candle in Water
Add some weight to a candle such that it barely floats inwater. As the candle burns, it may continue to float. Investigate and explain this phenomenon.

9-شمع در آب

کمی وزنه به یک شمع اضافه کنید به طوری که به سختی در آب فرو رود. همانطور که شمع روشن است، همچنان شناور می ماند. این پد یده را بررسی کنید و توضیح دهید .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Tesla Valve
A Tesla valve is a fixed-geometry, passive, one-directionvalve. A Tesla valve offers a resistance to flow that is much greater in one direction compared to the other. Create such a Tesla valve and investigate its relevant parameters.

10- سوپاپ تسلا

سوپاپ تسلا یک دریچه ی ثابت هندسی، منفعل و یک جهته است. سوپاپ تسلا در برابر جریانی که در یک جهت نسبت به جهات دیگر خیلی بیشتر است، مقاومت می کند. یک سوپاپ تسلا بسازید و پارامترهای مربوطه آن را بررسی کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=mrnul6ixX90

https://www.youtube.com/watch?v=rYlP5TEKf2w

https://www.youtube.com/watch?v=5kWQIOpx2vE

https://makezine.com/2012/01/05/the-tesla-valve-one-way-flow-with-no-moving-parts/

http://errantscience.com/blog/2014/02/26/the-tesla-valve/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Azimuthal-Radial Pendulum
Fix one end of a horizontal elastic rod to a rigid stand. Support the other end of the rod with a taut string to avoid vertical deflection and suspend a bob from it on another string (see figure). In the resulting pendulum the radial oscillations (parallel to the rod) can spontaneously convert into azimuthal oscillations (perpendicular to the rod)and vice versa. Investigate the phenomenon.

11- آونگ آزیموتال- شعاعی

یک انتهای یک میله الاستیک افقی را به یک پا یه محکم و سخت ببندید. برای جلوگیری از انحراف عمودی، انتهای دیگر میله را با یک ریسمان محکم ببندید و با یک ریسمان دیگر یک شاقول از آن آویزان کنید )به شکل نگاه کنید(. در آونگ حاصله ، نوسانات شعاعی )موازی با میله ( می تواند خود به خود تبدیل به نوسانات آزیموتال ) عمود بر میله( شود و بالعکس. این پدیده را بررسی کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=1BhCXEd1zM4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Curie Point Engine
Make a nickel disc that can rotate freely around its axis.Place a magnet near the edge of the disc and heat this side of it. The disc starts to rotate. Investigate the parameters affecting the rotation and optimize the design for a steady motion.

12- موتور نقطه کوری

یک دیسک نیکلی بسازید که می تواند آزادانه در اطراف محور خود بچرخد. یک آهنربا را در نزد یکی لبه دیسک قرار دهید و از این طرف آن را حرارت دهید. دیسک شروع به چرخش می کند. پارامترهای موثر بر چرخش را بررسی کنید و طرحی برای یک حرکت مداوم بهینه سازی کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=Brubga93xas

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.Weighing Time
It is commonly known that an hourglass changes its weight(as measured by a scale) while flowing. Investigate this phenomenon.

13- وزن کردن ساعت شنی

به طور معمول معلوم شده است که ساعت های شنی وزنشان )با اندازه گیری توسط ترازو( در حالی که جریان دارند، تغییر می کند. این پد یده را بررسی کنید .

https://www.youtube.com/watch?v=rcJhjfa-v7E

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.Radiant Lantern
When taking a picture of a glowing lantern at night, a number of rays emanating from the centre of the lantern may appear in the pictures. Explain and investigate this phenomenon.

14-فانوس تابشی

هنگام گرفتن عکس از یک فانوس روشن در شب، تعدادی از اشعه ها یی که از مرکز فانوس پخش می شوند ممکن است در تصاویر ظاهر شوند. این پدیده را توضیح دهید و بررسی کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.Blowing Bubbles
When blowing on a soap film in a ring, a bubble may be formed. The liquid film may pop or continue to exist.Investigate how the number of bubbles produced from a single soap film and the characteristics of the bubbles depend on the relevant parameters.

15-حباب دمیدن

هنگامی که به یک لایه صابون در یک حلقه دمیده می شود، حباب تشکیل می شود. فیلم مایع ممکن است بترکد ولی باقی بماند. بررسی کنید که چگونه تعداد حباب های تولید شده از یک فیلم صابون و خصوصیات حباب ها به پارامترهای مربوطه بستگی دارد.

https://physics.aps.org/articles/v9/21

https://www.scientificamerican.com/article/experiments-with-soap-bubbles-and-f/

http://dwb5.unl.edu/CHEM/Becker/Becker-028.html

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.Acoustic Levitation
Small objects can levitate in acoustic standing waves.Investigate the phenomenon. To what extent can you manipulate the objects?

16- شناوری صوتی

اشیای کوچک می توانند در امواج صوتی ایستاده شناور شوند. این پدیده را بررسی کنید.  به چه میزان می توانید این اشیا را کنترل واداره کنید؟

https://www.youtube.com/watch?v=0K8zs-KSitc

https://www.wired.com/2014/01/how-do-you-levitate-things-with-sound/

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/acoustic-tractor-beam-can-levitate-small-objects-sound-180957060/

https://www.sciencealert.com/physicists-have-levitated-a-golf-ball-sized-object-using-nothing-but-sound-waves

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.Water Bottle
The current craze of water bottle flipping involves launching a partially filled plastic bottle into the air so that it performs a somersault before landing on a horizontal surface in a stable, upright position. Investigate the phenomenon and determine the parameters that will result in a successful flip.

17- بطری آب

جر یان آب دریک بطری پلاستیکی نیمه پر شده که به هوا پرتاب می شود، باعث می گردد که قبل از فرود در یک سطح افقی در یک موقعیت پایدار، در حالت ایستاده قرار بگیرد. پدیده را بررسی و پارامترهایی که منجر به فرود موفق بطری می شود را معین کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=c0JA-hbRE68

https://www.vox.com/2016/5/26/11785562/water-bottle-flip-physics

  

نویسندگان سوالات IYPT 2018 :

Cheong-Eung Ahn, John Balcombe, Samuel Byland, Nikita Chernikov, Kent Hogan, Mihály Hömöstrei, Dina Izadi, Andrei Klishin, František Kundracik, Ilya Martchenko, Florian Ostermaier, Jelena Pajovic, Kerry Parker, Carmen Parton, Oksana Pshenichko, Igor Timoshchenko, Lise__

ادامه مطلب...

یازدهمین دوره مسابقه PYPT  آغاز شد. علاقه مندان طبق قوانین این دوره  می توانند با ارسال مسائل خود در این مسابقه شرکت کنند تا اجازه ثبت نام داشته باشند . 

جوایز این دوره PYPT

-مدال طلا به 4 تیم نخست

- مدال نقره به تیم های رتبه پنجم تا نهم

- مدال برنز به تیم های رتبه دهم تا دوازدهم

- اهدای گواهینامه بین المللی به کلیه شرکت کنندگان

-حمایت مالی 50 درصدی نفربرگزیده  علمی- اخلاقی تیم اعزامی به IYPT

- چاپ مقالات برگزیده در ژورنال های بین المللی

قوانین جدید جهت انتخاب تیم IYPT

توجه داشته باشید 4 تیم نخست  در مسابقه جزء 30 نفر اولیه شرکت کننده در کارگاه می باشند و امتیازات مرحله اول و دوم جهت انتخاب نفرات بعدی تا 30 نفر می باشد. 

مرحله اول:

کلیه علاقه مندان می توانند در قالب تیمی(3 تا 5 نفر) و یا انفرادی دراین مرحله شرکت کنند.

- مقالات در یک تیم نباید تکراری باشدو همه مقالات اعضای یک تیم به همراه فرم ثبت نام ، اسکن شناسنامه و یک عکس یک جادر قالب  rar باید ارسال شود. 

- انفرادی ها باید هر کدام دو مقاله ارسال کنند.

- فرمت ارسال مقاله برای هر دو دسته فوق یکسان است که از بخش پیوست این صفحه می توانید آن را دانلود کنید( فقط یک صفحه). توجه کنید که مسائل خارج از این فرمت پذیرفته نمی شوند. 

- مهلت ارسال مقالات طبق فرمت اعلام شده :  ساعت 24 روز شنبه 20 آبان 1396 ( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود)

- اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده: ساعت 24 روز جمعه 26 آبان 1396

- مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان: 27 آبان 1396 با واریز هزینه ثبت نام و ارسال اسکن فیش واریزی( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود)

اطلاعات کامل ثبت نام در بخش مسابقه PYPT

مرحله دوم:

زمان برگزاری مرحله دوم: 23 آذر 1396( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود)

ثبت نام شدگان و پذیرفته شدگان مرحله اول ،در دو بخش عمومی و تخصصی سوالاتی را در مرحله دوم پاسخ می دهند.

بخش عمومی: کتاب فیزیک دبیرستان، کتاب هالیدی و ریاضی توماس

بخش تخصصی: سوال مرتبط با فیزیک مساله حل شده IYPT برای هر نفر

 سیلابس ها در پیوست

بر اساس میانگین نمره تیمی در مرحله اول و دوم  تیم هایی که حد نصاب را بدست آورده باشند برای شرکت در مرحله اجرایی مسابقه طبق قوانین بین المللی شرکت می کنند . هر تیم کلیه نقش های Rep ، Opp و Rev را می پذیرد. همه اعضای تیم باید حد اقل یک بار ارائه نقش داشته باشند تا بتوانند توانایی های خود را در مقابل داوران به نمایش بگذارند. 

مرحله سوم:

زمان برگزاری مسابقه: 12 و 13 بهمن 1396

افرادی که در قالب تیمی شرکت نمی کنند به صورت انفرادی در این مرحله مصاحبه می شوند.  

مرحله چهارم: 

انتخاب 30 نفر برتر با مجموع امتیازات کسب شده در مراحل مختلف مسابقه جهت شرکت در کارگاه های آمادگی IYPT. کارگاه ها در دو بخش  برگزار می گردد: 

1- کارگاه فیزیک عمومی به زبان انگلیسی

2- کارگاه  تخصصی سوالات حل شده

برنامه  و هزینه کارگاه ها: 

هزینه دوره اول جهت 30 نفر: 5400000 ریال برای هر نفر

هزینه دوره دوم جهت 20 نفر: 5000000 ریال برای هر نفر

هزینه دوره سوم برای 5 نفر نهایی: رایگان

30 نفر برگزیده در کارگاه فیزیک عمومی  و تخصصی شرکت می کنند و پس از طی دوره در یک آزمون شرکت می کنند تا 20 نفر از بین آنها انتخاب شوند. 

استاد

تاریخ کارگاه فیزیک عمومی

 آقای دکتر کسری فرائین

3/12-10/12-17/12- 24/12 ( 3 جلسه 2 ساعته در هر روز اعلام شده)

 

استاد تاریخ کارگاه فیزیک تخصصی
آقایان دکتر محمد قربانی،  حسین سالاری و محمد مهدی شریعتمدار 4/12- 11/12- 18/12- 25/12 ( 3 جلسه 3 ساعته در هر روز اعلام شده ، در هر جلسه هر دو استاد بر اساس مسائل حل شده با 10 نفر کلاس برگزار می کنند) 

 20 نفر منتخب در کارگاه تخصصی با حضور 4 استاد شرکت می کنند تا پس از دو ماه فروردین و اردیبهشت در آزمون انتخاب 5 نفر نهایی شرکت کنند. 

اساتید  تاریخ کارگاه تخصصی 
آقایان دکتر محمد قربانی، کسری فرائین،  حسین سالاری و محمد مهدی شریعتمدار فروردین و اردیبهششت 1397 هر هفته برای هر 10 نفر کلاس 3 ساعته با 2 استاد برگزار می شود

دوره نهایی آموزش 5 نفر نهایی منتخب در تیر ماه برگزار می گردد.  

 

اعضای کمیته اجرایی یازدهمین دوره PYPT:

 

کلیه تصمیمات و قوانین مسابقه داخلی توسط کمیته اجرایی در هر سال تصویب می گردد. این اعضا ترکیبی از 2 نفر از اعضای هیات مدیره موسسه و همکارن ما می باشد که در هر سال از سوی مؤسسه معرفی می گردند . در این دوره همکاران مؤسسه عبارتند از :

 

1- آقای دکتر محمد قربانی  (دکترای فیزیک و پژوهشگر فوق دکترا دانشگاه صنعتی شریف ، محقق در IPM)

Postdoctoral Researcher,
Physics Department, Sharif University of Technology (SUT), Tehran, Iran
National Condensed Matter Lab (NCML), Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran, Iran
 
2- آقای دکتر کسری فرائین ( دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، ارائه پروژه و حضور در دانشگاه هاروارد ، دانشجوی میهمان دردانشگاه ETH  زوریخ سوئیس)
 
Kasra Farain, PhD student of Physics, Department of Physics, Sharif University of Technology
 
 
3- آقای دکتر حسین سالاری( دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، محقق در IPM)
 
 
4- محمد مهدی شریعتمدار
عضو سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و بنیاد ملی نخبگان
لیسانس مکانیک صنعتی امیرکبیر
لیسانس هوافضای صنعتی امیرکبیر
ارشد مکانیک صنعتی امیرکبیر گرایش مواد کامپوزیت
دانشجوی دکتری هوافضای صنعتی امیرکبیر گرایش سازه

 

ادامه مطلب...

ششمین دوره کنفرانس بانوان فیزیکدان در تاریخ 25-29 تیرماه 1396 در دانشگاه بیرمنگام انگلستان توسط IUPAP و IOP برگزار گردید. در این کنفرانس حدود 200 فیزیکدان از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. این کنفرانس یکی از مهمترین رخدادهایی است که فیزیکدانان سراسر دنیا گرد هم می آیند تا علاوه بر مسائل زنان در اجتماعات فیزیک در مورد تحقیقات اخیر در رشته های مختلف فیزیک با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند. همانگونه که اعلام شد سهم زنان در فیزیک در کل دنیا 20 درصد است که برای بررسی این مساله اتحادیه فیزیک کاربردی IUPAP کنفرانس ICWIP را هر 3 سال یکبار برگزار می کند. که اعضای این اتحادیه به عنوان اعضای کمیته بین المللی در این کنفرانس عبارتند از :

Dr. Igle Gledhill از افریقای جنوبی و رئیس کمیته بین المللی، Dr. Gillian Butcher از انگلیس، Dr. Shohini Ghose از کانادا، Dr. Dina Izadi از ایران، Dr. Kwek Leong Chuang از سنگاپور، Dr. Lilia Meza Montes از مکزیک، Dr. Prajval Shastri از هند، Dr. Silvina Ponce Dawson از آرژانتین

در این دوره کنفرانس خانم ها Dr. Apriel Kimaada Hodari از امریکا و Dr. Francisca Nneka Okeke از نیجریه و Dr. Kui-juan Jin از چین به کمیته بین الملی ملحق شدند. در این دوره شرکت کنندگان در کارگاه های مختلف با عناوین زیر شرکت کردند:

workshops on education, gender studies, professional development, cultural bias and workplace improvement

در کارگاه آموزش فیزیک خانم دکتر دینا ایزدی به ارائه موضوع Origami as an Art in Physics Education پرداختند. جایزه انستیتو فیزیک انگلیس،IOP، به خانم دکتر Professor Dame Jocelyn Bell Burnell کاشف پولسارها اهداگردید. 

   
 

 

 

 

 

ادامه مطلب...

از علاقه مندان به شرکت در مسابقاتی که توسط مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی برگزار می گردد، از جمله مسابقات PYPT، IYNT،IRJSO،IRPT، ICYS دعوت می شود تا در کارگاه های آمادگی که از تابستان 1396 آغاز می گردد ثبت نام نمایند.کارگاه آمادگی مسابقه IYPT 2018 که در کشور چین برگزار می گردد نیز در این برنامه گنجانده شده تا شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره های لازم در مسابقه PYPT 1396 شرکت داده شده و در نهایت برگزیدگان جهت اعزام انتخاب شوند. بدین منظور فرم ثبت نام را از قسمت پیوست دانلود نمایید و اطلاعات لازم را در آن را پر کرده و به ایمیل مؤسسه ارسال نمایید. تاریخ کلاس هااز طریق ایمیل به ثبت نام کنندگان اعلام می گردد. براساس قوانین جدید شرکت کنندگان در این دوره ها پس از ارسال حل مسائل خود در تاریخ معین شده در بخش ثبت نام مسابقهPYPT /IYPT  در صورت کسب حد نصاب امتیازات در هر بخش وارد مرحله دوم یعنی ثبت نام شده که پس از آن به ارائه کارهایشان می پردازند. برای اطلاعات بیشتر به قوانین و مراحل این دوره مسابقه مراجعه نمایید.  

هزینه ثبت نام کارگاه براساس مسابقات مختلف و اساتید انتخابی متغیر می باشد که اطلاعات آن در هنگام ثبت نام به اطلاع شرکت کنندگان می رسد. 

ادامه مطلب...

نوجوانان ایرانی در 24 امین دوره کنفرانس دانشمندان جوان آلمان که در بخش های مختلف از جمله مهندسی، ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، علوم زیستی و محیط زیست بود به ارائه پروژه های خود پرداختند و موفق به کسب  مدال های طلا و برنز گردیدند و در مجموع بعد از تیم آلمان رتبه دوم را کسب کردند. اسامی شرکت کنندگان در ICYS 2017 که در اشتوتگارت آلمان برگزار گردید عبارتند از:

حانیه حسین زاده  از فرزانگان 6 در بخش مهندسی مدال طلا و برنز

مهسا دهقان منشادی از فرزانگان 6 در بخش علوم ریستی مدال طلا

کامیار کریمی فخر از علامه طباطبایی تهران در بخش فیزیک مدال برنز

سارا جلیلی منشادی از فرزانگان 3 تهران در بخش مهندسی مدال برنز

دالیا داوودی از فرزانگان گرج  در بخش علوم زیستی مدال برنز 

فاضله شمس آبادی از فرزانگان سبزوار در بخش مهندسی مدال برنز

روزبه سلمانی از سمنان در بخش فیزیک و کامپیوترگواهینامه شرکت در مسابقه

لعیا فانی از شیراز در بخش فیزیک گواهینامه شرکت در مسابقه

مبینا سبک روح در بخش فیزیک گواهینامه شرکت در مسابقه

خبر مسابقه در اخبار جوانه های شبکه 2 

خبر Pars today

خبر دیده بان علم ایران

تصاویر بیشتر در کانال تلگرام مؤسسه   https://t.me/AYIMI

 

ادامه مطلب...

 مرحله داخلی مسابقه IYNT 2017  در تاریخ 22 فروردین 1396 برگزار گردید. در این دوره تیم هایی از مدارس فرزانگان 2، شایستگان، تربیت، ولایت، شریعتی ،پژوهشگاه ولیعصر تربت حیدریه و شاهد معلم شرکت داشتند و نتایج آن به ترتیب زیر است:

اعضای تیم  های انتخابی جهت اعزام به پنجمین دوره IYNT که در چین برگزار می گردد،  ابتدا از رده سنی 2 1تا 16 سال  و در نهایت در صورت ظرفیت موجود از رده سنی 16 تا 18 سال انتخاب می گردند. 

ادامه مطلب...

 تیم ایران در نخستین کنفرانس دانشمندان جوان مالزی در بخش بیولوژی 2 مدال نقره در ارائه و 2 مدال برنز در بخش پوستر توسط مینا قیاسی و رژینا نیک فرمان مطلق از مدرسه فرزانگان 1 و یک مدال نقره در بخش فیزیک توسط نوید داور از پژوهشسرای ولیعصر تربت حیدریه بدست آورد . همچنین افرا شاه آبادی از مدرسه فرزانگان 7 ، حانیه محمد خانی از مدرسه فرزانگان 2 و مبینا محمودی از مدرسه آبسال هر کدام در بخش فیزیک یک مدال برنز کسب کردند. 

 


رقابت بین المللی در کنفرانس دانشمندان جوان به همراه نمایشگاه جانبی مطابق با قوانین ICYS در کشور مالزی توسط سازمان Malaysia Young Scientists Organization , MYSO  برگزار می گردد که برای نخستین بار مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی به عنوان نماینده این مسابقه تیم اعزامی خواهد داشت.  منتخبین مسابقه PYPT  به همراه پروژه های آزاد دیگر در زمینه های زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی، کامپیوتر و ... در  کنفرانس  I-RYSCE به ارائه پروژه های خود به زبان انگلیسی می پردازند. این کنفرانس توسط کالج سلطنتی مالزی RMC با همکاری دانشگاه ملی مالزی NDUM در کوالالامپور برگزار می گردد که به برندگان جوایز و مدال های طلا ، نقره و برنز اهدا م شود. 

حدود  250 نفر از کشورهای مختلف از جمله برزیل، هند، اندونزی، استرالیا، ترکیه،فیلیپین، تایلند، قرقزستان،... علاوه بر دانش آموزانی از مالزی  در این کنفرانس شرکت می کنندتا به ارائه پروژه های خود در زمینه های مختلف بپردازند. علاوه بر آن شرکت کنندگان در بخش نمایشگاه جانبی این کنفرانس با ارائه پوسترهای خود می پردازند و در این رقابت نیز برترین ها مدال و جایزه می گیرند. اطلاعات کامل این کنفرانس در سایت i-RYSCE  آمده است. 

تیم ثبت نام شده ایران پس از طی دوره های آمادگی این کنفرانس که در مؤسسه برگزار می گردد در تاریخ 10-15 July به کوالالامپور اعزام می شود. 

 

ادامه مطلب...

در شماره جدید ژورنال STEM Fellowship کانادا دو مقاله ارسالی از مؤسسه به چاپ رسید. مقاله ارائه شده در ICYS 2016 رومانی توسط هدی سراج که موفق به دریافت مدال برنز گردید و مقاله ارائه شده در نهمین دوره PYPT توسط رژینا صدیق. این مقالات در سایت این ژورنال  Volume 3, Number 1، February 2017 به صورت آنلاین در دسترس است. 

 

 

ادامه مطلب...

تماس با ما

  
مؤسسه اندیشه های خلاق جوان آریایی خیابان شریعتی، خیابان ملک، پ 32 ، واحد 14
 
تلفن: 77507013,33909272-9821+

تلفکس: ۷۷۵۲۲۳۹۵-۹۸۲۱+

همراه: ۹۸۹۳۵۸۸۲۱۴۹۴+

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید,این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید,این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلگرام:http://t.me/AYIMI

ayimiinsta:اینستاگرام

آپارات:http://www.aparat.com/ayimi